Gemeente
Amsterdam

Zorg goed voor onze stad en voor elkaar

Disclaimer Zorg goed voor onze stad en voor elkaar

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam.

1. Algemeen

De gemeente Amsterdam verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen, alsook andere relevante informatie over de verwerkingen ten aanzien van de online crowdsourcen van locaties en ontwerpen voor de muurtekst “Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

2. De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de Burgemeester, het college van Burgemeester en Wethouders (college van B&W) en de Gemeenteraad.

Voor de verwerkingen van gegevens bij het online crowdsourcen van de genoemde muurtekst is de verwerkingsverantwoordelijke: het college van Burgemeester &Wethouders.

De gemeente Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt contact met hem / haar opnemen via Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl.

3. Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Online crowdsourceproject van de muurtekst ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’

Doel
 • Crowdsourcen van goede locaties en ontwerpen onder Amsterdammers van de muurtekst “Zorg goed voor onze stad en voor elkaar, de laatste boodschap van oud-burgemeester Eberhard van der Laan.
 • Tot een goede gezamenlijke keuze komen voor de uiteindelijke locatie en het ontwerp van de muurtekst.
Subdoelen:
 1. Inzicht krijgen in waar stemmen op de locaties vandaan komen.
 2. Amsterdammers inzicht geven in argumenten voor of tegen een locatie zodat ze een geïnformeerde keuze kunnen maken.
 3. Inzicht krijgen in waar indieners van ontwerpen vandaan komen.
 4. Inzicht krijgen in waar stemmen op de ontwerpen vandaan komen.

We nodigen vooral Amsterdammers en mensen die in de stad werken uit om locaties aan te dragen, ontwerpen in te dienen en daarop te stemmen. Indien blijkt dat het aantal stemmen buiten Amsterdam een doorslaggevend verschil maakt in de uitslag ( bijvoorbeeld tussen ontwerp 1 en 2), tellen we alleen stemmen met postcodes uit Amsterdam mee.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een publiekrechtelijke taak, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen afweging te komen voor de definitieve locatie en ontwerp van de muurtekst.

Categorieën persoonsgegevens
 1. Postcode:
  We registreren postcodes omdat we willen weten waar de stemmen vandaan komen. Zijn het Amsterdammers die hun mening geven of komen de reacties uit Groningen?
 2. Naam:
  We vragen een naam op te geven als u een argument wilt plaatsen. Deze worden gepubliceerd bij de argumenten. Dat doen we omdat ervaring leert dat dit de kwaliteit van het gesprek / discussie bevordert. Mensen kunnen uiteraard een alias opgeven.
 3. E-mail:
  Bezoekers van de site kunnen zich aanmelden voor eenmalige update over de winnende locatie en het winnende ontwerp, door hun e-mailadres op te geven. Het opgegeven mailadres wordt verwijderd uit de database bij het uit de lucht halen van de site.
 4. IP-adressen:
  Bij het stemmen slaat de tool ook tijdelijk IP-adressen op. De gemeente doet dit om eventuele onregelmatigheden met stemmen te kunnen opsporen.
Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dat betekent dat voor uw persoonsgegevens die zijn verwerkt voor de crowdsourcetool voor de muurtekst het volgende geldt:

 • Als de winnende locatie op 28 september 2018 bekend wordt gemaakt, gaat dit deel van de site https://zorggoedvooronzestad.amsterdam.nl uit de lucht.
 • Na afloop van het stemmen worden gegevens verwerkt in een beknopte ( geanonimiseerde) analyse:
  • Op hoe de stemmen zijn verdeeld over de locaties.
  • Waar mensen vandaan komen die hebben meegedaan aan de het stemmen (een geaggregeerd overzichtskaartje, eventueel per locatie)

De gegevens worden vervolgens uit de database verwijderd. Ook opgegeven postcodes en IP-adressen worden verwijderd na afloop van het stemmen. Dit is in oktober 2018.

Als het winnende ontwerp voor de muurtekst op 21 december 2018 bekend wordt, worden gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse:

 • Op hoe de stemmen zijn verdeeld over de ontwerpen
 • Waar de stemmen vandaan komen (een geaggregeerd overzichtskaartje, eventueel per ontwerp). De gegevens worden vervolgens uit de database verwijderd.
 • De ontwerpen blijven zichtbaar op de site tot een maand nadat het winnende ontwerp is uitgevoerd,
 • De indieners van de ontwerpen worden op de site geanonimiseerd na bekendmaking van de winnaar.
 • Na uitvoering van het ontwerp wordt de site uit de lucht gehaald.

4. Intellectuele eigendom en aansprakelijkheid

Met het insturen van een tekst, foto, ontwerp of ander werk stemt u expliciet in met de openbaarmaking of verveelvoudiging ervan. De gemeente Amsterdam gaat er vanuit dat u de maker of de rechthebbende bent van de geüploade foto of het ingezonden ontwerp of anders toestemming van de rechthebbende heeft gekregen om deze in te sturen. Zo niet, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk bij een eventuele claim van een rechthebbende.

5. Contact

Mocht u nog vragen hebben, die niet in dit document, noch in het document met algemene informatie, worden beantwoord, of als u om een andere reden contact willen opnemen met de gemeente over privacy of gegevensbescherming bij dit project, neemt u dan contact op met openstad@amsterdam.nl.

Voor meer algemene vragen aan de gemeente over privacy of gegevensbescherming, kunt contact met opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via: Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl.

6. Uw rechten uitoefenen en klachten

Als burger of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Amsterdam uitoefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen. Kijk op de website voor de diverse mogelijkheden. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Amsterdam, kijk dan op deze webpagina.

7. Wijzigingen

Dit document is vastgesteld op 27 juni 2018.

“Zorg goed voor onze stad en voor elkaar.”
Vaarwel,
Eberhard van der Laan
Start Info Ontwerpen Stemmen